Trò chơi Number Game Rich88

Number Game bộ đếm thời gian cược thể hiện lượng thời gian mà trong đó người chơi có thể đặt cược. Bộ đếm thời gian cược sẽ được hiển thị ở dạng đồ họa trong sự kiện hiện tại và Công ty có toàn quyền quyết định khoảng thời gian của bộ đếm thời gian cược. Bất kỳ cược nào đặt trước khi bộ đếm thời gian cược kết thúc đều sẽ được chấp nhận và được coi là có giá trị. Người chơi sẽ không được phép đặt cược sau khi hết thời gian cược. Đặt cược sau khi kết thúc thời hạn đặt cược sẽ được coi là không hợp lệ hoặc không có giá trị.

Người chơi xác nhận rằng trong khi Công ty áp dụng mọi nỗ lực cao nhất để đảm bảo tính chính xác của bộ đếm thời gian cược tại mọi thời điểm, bộ đếm thời gian cược vẫn có thể gặp phải sự gián đoạn, trễ kết nối và các vấn đề kỹ thuật khác. Người chơi chịu mọi rủi ro với bất kỳ và tất cả các cược đặt bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian cược và Công ty sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để chấp nhận hoặc từ chối những cược đó.
1.1.2. Tính năng Bảng Điểm số

Bảng điểm số hiển thị kết quả cho mỗi trái bóng được rút ra từ máy và mỗi loại cược trong bảng điểm số. Mỗi kết quả được hiển thị như một tập hợp số cho biết số bóng được rút và vòng chơi, phân tách bởi dấu phẩy.

Ví dụ: Kết quả “44,01234” nghĩa là bóng số “44” và số còn lại thể hiện số vòng chơi. “01234”.

Tính năng này được dự định sử dụng để Người chơi tham khảo nhằm giúp họ xác định kết quả có thể xảy ra của trò chơi tiếp theo dựa trên các kết quả rút thăm trước đó.
1.1.3. Quy tắc Bổ sung

Bóng rút từ máy được đọc bởi một máy Rich88 quét tự động. Công ty thực hiện tất cả các bước và biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm tính chính xác của máy quét. Bất kể việc đã có các bước và biện pháp phòng ngừa đó, bạn chấp nhận rằng bản chất của trò chơi có nhịp độ rất nhanh và phụ thuộc vào các kết quả nhanh được máy quét tự động đưa ra. Vì vậy, trong trường hợp xuất hiện sự khác biệt giữa số của bóng hiển thị trên video phát trực tiếp và số của bóng được đọc bởi máy quét tự động, Công ty có quyền lấy kết quả của máy quét tự động làm kết quả cuối cùng. Bạn chấp nhận rằng quyết định của Công ty là cuối cùng và mang tính ràng buộc trong vấn đề này.

Tất cả kết quả chơi sẽ được thanh toán sau khi mỗi trái bóng được rút.

Bạn xác nhận rằng Công ty hoàn toàn có toàn quyền quyết định, Công ty có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại mọi trò chơi hoặc từ chối hay hủy bỏ bất kỳ khoản tiền cược nào, do xảy ra sự kiện ngẫu nhiên, hoạt động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc do sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn làm việc trong ngành, lỗi phần mềm và mọi sự kiện tương tự khác. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có ý nghĩa ràng buộc.
1.2. Quy tắc và Quy định Cược Trò chơi Quay số

Trò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay số bingo. Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược theo thời gian thực vào việc rút bóng ngẫu nhiên. Bạn có thể đặt cược dựa trên các tỷ lệ cược như vậy, có nhiều loại cược sau đây.

1.2.1. Loại cược

Người chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và các tỷ lệ cược khác nhau sẽ được cung cấp cho mỗi trái bóng rút ra.

Có sáu (6) loại cược dành cho các loại cược đang chạy:

a. Lẻ/Chẵn tiếp theo
b. Trên/Dưới tiếp theo
c. Cao/Thấp tiếp theo
d. Chiến binh
e. Combo tiếp theo
f. Vòng quay số

1.2.1.1 Lẻ/Chẵn tiếp theo

Sau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra sẽ được đánh số “lẻ” hoặc “chẵn”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

1.2.1.2 Trên/Dưới tiếp theo

Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo đượ lấy ra sẽ là “Trên” hoặc “Dưới”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu.

Các số bóng từ 1 đến 37 được coi là “Dưới”.

Các số bóng từ 38 đến 75 được coi là “Trên”.

Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

1.2.1.3 Cao/Thấp tiếp theo

Sau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra liệu có số cao hơn hoặc thấp hơn số của bóng trước hay không. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

1.2.1.4 Chiến binh (so sánh trái bóng thứ hai được rút ra hoặc trái bóng thứ ba được rút ra)

Lượt chơi này sẽ cần phải lấy ra ba quả bóng. Lượt chơi được bắt đầu bằng cách lấy ra bóng thứ nhất và được tính bằng cách so sánh bóng thứ 2 và bóng thứ 3 được lấy ra.

Số 1 sẽ là số thấp nhất và số 75 sẽ là số cao nhất.

Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược cho loại đặt cược này trước khi bóng 1 được lấy ra. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào, nhưng trước khi bóng 1 được lấy ra.

Ví dụ: Nếu bóng thứ 2 được lấy ra có số 45 và bóng thứ 3 lấy ra là số 60, lúc ấy người chơi cược vào bóng thứ 3 sẽ giành chiến thắng trong lượt chơi.

1.2.1.5 Combo tiếp theo

Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc bóng tiếp theo được lấy ra sẽ là Trên 37.5/Lẻ, Dưới 37.5/Lẻ, Trên 37.5/Chẵn và Dưới 37.5/Chẵn. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

Ví dụ 1:Bóng số 30 đã được lấy ra, do đó cược “Dưới 37.5/Chẵn Tiếp theo” chiến thắng.

Ví dụ 2:Bóng số 47 đã được lấy ra, do đó cược “Trên 37.5/Lẻ Tiếp theo” chiến thắng.

1.2.1.6 Vòng quay số

Trò chơi được chơi bằng cách cược vào một số duy nhất hoặc một nhóm số. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trước khi trái bóng đầu tiên được rút. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

Người chơi cũng có thể cược vào nhiều hơn một số và nhiều hơn một nhóm số.

Người chơi có thể nhìn thấy các tỷ lệ cược được đề nghị vào số duy nhất nằm ở bên cạnh mỗi số bóng. Người chơi có thể đặt cược vào một vài nhóm số:

1.2.1.6.1. Loại cược Năm (5) số

Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 5 số được bố trí theo chiều ngang trong một hàng. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:

Nhóm 1-1 (số từ 1-5), Nhóm 1-2 (số từ 6-10), Nhóm 1-3 (số từ 11-15), Nhóm 1-4 (số từ 16-20), Nhóm 1 -5 (số từ 21-25), Nhóm 1-6 (số từ 26-30), Nhóm 1-7 (số từ 31-35), Nhóm 1-8 (số từ 36-40), Nhóm 1-9 (số từ 41-45), Nhóm 1-10 (số từ 46-50), Nhóm 1-11 (số từ 51-55), Nhóm 1-12 (số từ 56-60), Nhóm 1-13 (số từ 61-65), Nhóm 1-14 (số từ 66-70) và Nhóm 1-15 (số từ 71-75).

1.2.1.6.2. Loại cược Mười lăm (15) số

Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược trong một nhóm với 15 con số trong một hàng hoặc một cột dựa trên bảng bố trí.

Đây là loại cược 15 số trong một hàng, gắn nhãn là:

Nhóm 2-1 (số từ 1-15), Nhóm 2-2 (số từ 16-30), Nhóm 2-3 (số từ 31-45), Nhóm 2-4 (số từ 46-60) và Nhóm 2-5 (số từ 61-75).

15 Ngoài ra, đây là loại cược 15 số trong một cột, gắn nhãn là:

Nhóm 4-1 (các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), Nhóm 4-2 (các số 2, 7, 12, 17 , 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), Nhóm 4-3 (các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), Nhóm 4-4 (các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74), Nhóm 4-5 (các số 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75).

1.2.1.6.3. Loại cược Hai mươi năm (25) số

Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 25 con số. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:

Nhóm 3-1 (số từ 1-25), Nhóm 3-2 (số từ 26-50) và nhóm 3-3 (số từ 51-75).

2. Happy 5
Trong trò chơi Happy 5, 5 trái bóng được rút ngẫu nhiên từ 20 trái bóng có đánh số (01 đến 20). Tổ hợp 5 số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.

2.1. Loại cược

2.1.1. Có các loại cược sau: (A) Tài/Xỉu; (B) Lẻ/Chẵn; (C) Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn; (D) Tài Lẻ/Xỉu Lẻ/Tài Chẵn/Xỉu Chẵn; (F) Bốn mùa (Xuân/Hạ/Thu/Đông);

2.1.2. Kết quả được dựa trên kết quả chính thức của studio truyền trực tiếp. Thời gian của kết quả chính thức tương ứng chặt chẽ với múi giờ GMT-4.

2.1.3. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi không thể lấy được bất kỳ kết quả rút chính thức nào trong khoảng thời gian kéo dài.

2.1.4. Công ty có quyền hủy và làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi có kết quả rút chính thức bất kỳ được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

2.2. Tài/Xỉu

2.2.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Tài” hay “Xỉu”.

 • Tài – tổng của năm (5) trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53.
 • Xỉu – tổng của năm (5) trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52.

Ví dụ: Các trái bóng có số 5, 8, 12, 17 và 20 được rút, và tổng của các số trên những trái bóng này là 62. 62 lớn hơn hoặc bằng 53, do đó cược “TÀI” thắng.
2.3. Lẻ/Chẵn

2.3.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Lẻ” hay “Chẵn”.

 • Lẻ – tổng của năm (5) trái bóng được rút là số lẻ.
 • Chẵn – tổng của năm (5) trái bóng được rút là số chẵn.

Ví dụ: Các trái bóng có số 1, 3, 5, 9 và 11 được rút, và tổng của các số trên những trái bóng này là 29. 29 là số lẻ, do đó cược “LẺ” thắng.”
2.4. Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn

2.4.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc năm (5) trái bóng được rút có “Nhiều lẻ hơn” hay “Nhiều chẵn hơn”.

 • Nhiều lẻ hơn – Ít nhất ba (3) trong số năm (5) trái bóng được rút là số lẻ.
 • Nhiều chẵn hơn – Ít nhất ba (3) trong số năm (5) trái bóng được rút là số chẵn.

Ví dụ: Các trái bóng có số 7, 9, 11, 14 và 18 được rút, trong đó 7, 9, 11 là các số lẻ, do đó cược “NHIỀU LẺ HƠN” thắng.
2.5. Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn

2.5.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút sẽ là “Tài Lẻ”, “Tài Chẵn”, “Xỉu Lẻ” hay “Xỉu Chẵn”.

 • Tài Lẻ – tổng của 5 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.
 • Xỉu Lẻ – tổng của 5 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.
 • Tài Chẵn – tổng của 5 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.
 • Xỉu Chẵn – tổng của 5 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Ví dụ: Các trái bóng có số 5, 8, 12, 17 và 19 được rút, tổng của các số trên những trái bóng này là 61. 61 lớn hơn hoặc bằng 53 và cũng là số lẻ, do đó cược “TÀI LẺ” thắng.
2.6. Bốn mùa (Xuân/Hạ/Thu/Đông)

2.6.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Xuân”, “Hạ”, “Thu” hay “Đông”.

 • Xuân – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 15-33.
 • Hạ – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 34-52.
 • Thu – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 53-71.
 • Đông – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 72-90.

Ví dụ: Các trái bóng có số 4, 7, 12, 15 và 19 được rút, và tổng các số trên những trái bóng này là 57. 57 nằm trong khoảng từ 53 đến 71, do đó cược “THU” thắng.

3. Parlay 5
Parlay 5 là một trò chơi được chơi với 5 quả bóng được rút ngẫu nhiên trong số 20 quả bóng được đánh số (01 đến 20). Tổ hợp 5 số này được chia và tách thành một số biến thể Tải Rich88 và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau. Kết quả được dựa trên kết quả Happy 5 chính thức. Thời gian của kết quả chính thức tương ứng chặt chẽ với múi giờ GMT-4.

3.1 Các loại cược Có ba (3) loại đặt cược cho loại cược trò chơi đang diễn ra:

 • Tài/Xỉu
 • Lẻ/Chẵn
 • Đỏ/Xanh

3.1.1 Tài/Xỉu
Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu” từ các sự kiện Happy 5.
Tài – Các số trên quả bóng từ 11 đến 20 được coi là “Tài”.
Xỉu – Các số trên quả bóng từ 1 đến 10 được coi là “Xỉu”.
Trên/Dưới (T/D) – số quả bóng từ 1 đến 20 là Tài/Xỉu (O/U).

3.1.2 Lẻ/Chẵn
Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn” từ các sự kiện Happy 5.
Có 10 số Lẻ và 10 số Chẵn
Lẻ – Số trên quả bóng là số lẻ.
Chẵn – Số trên quả bóng là số Chẵn.
Genap – Angka bola yang genap.
Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Lẻ, Lẻ, Chẵn, Chẵn, Chẵn. Do đó, các cược có trình tự Lẻ/Chẵn này thắng.

3.1.3 Đỏ/Xanh
Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Đỏ” hay “Xanh” từ Happy 5.
Có 10 quả bóng Đỏ và 10 quả bóng Xanh.
Đỏ – Quả bóng có màu Đỏ.
Xanh – Quả bóng có màu Xanh.
1,19,8,4,16, kết quả là Đỏ, Xanh, Đỏ, Đỏ, Xanh. Do đó, các cược có trình tự Đỏ/Xanh này thắng.
3.2 Cách Cá cược
Tương ứng với năm (5) số trên quả bóng được rút ra theo trình tự, người chơi có thể dự đoán trình tự của các quả bóng được rút ra là Trên/Dưới, Lẻ/Chẵn và Đỏ/Xanh. Người chơi cần chọn 5 số trên quả bóng để hoàn thành cược.

3.3 Điều khoản và Điều kiện

3.3.1 Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở trục trặc phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.

3.3.2 Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi phát sinh bất kỳ nghi ngờ nào rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.

3.3.3 Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lực mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng tỷ lệ cược không đúng.

3.3.4 Các khoản cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

Related Posts